Doğal Yapısı

JEOLOJİK DURUM

Tarsus aşağıda gösterilen Jeolojik zamanlara ait formasyonlardan teşekkül etmiştir.

a) Kuaterner - Dördüncü zamanlara ait kalker tüflerinden (Traverten) meydana gelen bu oluşmalar kolaim karbonat ihtiva eden yer altı sularının satha kadar çıkarak teressüb etmesiyle diajenik bir tarzda teşekkül etmiştir. Söz konusu teşekkülat İçel iline bağlı erdemli kasabasından başlar: Adana ilinin kuzeyinde kurttepe mevkiine kadar bir şerit halinde uzanır. Bu teşekküle genellikle kalış adı verilmektedir. Sarımsı, gri ve beyaz renkte olan bu kalker tüfü (traverten) yapı temelli zemini bakımından sağlam ve en uygun alandır.

b) Alüvyonlardan meydana gelen sahalar genellikle berdan çayının bıraktığı çökeklerdir. Bu teşekküller kil, kum, çakıl karışımından ibaret olup ovaya doğru inildikçe alüvyonların kalınlıkları artmaktadır. Orta sıklıkta bir yapıya sahip bulunan alüvyonlar, yapı temeli zemini bakımından uygun mütelea olunurlar.

c) Alüvyon üzerinde eski moloz örtüşü sahalar alüvyonlardan ibaret olup, Bu sahalar üzerin de eski bir moloz dolgusu bulunmaktadır. Tarsus eski bir belde olduğundan evvelce burayayerleşmiş olan milletlere ait kalıntı ve anıtlara rastlanmaktır. Bu sahalar yapı temeli zemini bakımından uygundur. Ayrıca söz konusu sahalar üzerinde moloz dolgusu bulunduğundan yapı temellerinin sağlam zemine oturtulması gerekmektedir.

DEPREM DURUMU

Etüt alanı sismik bakımından 3. dereceye alınmıştır. Zira Adana'nın doğusunda, Kadirli Misis üzerinden geçen Kuzey - Güney istikametinde uzanan aktif fay hattının tesir sahası içerisinde kalmaktadır. Tarsus'ta yapılacak yapıların deprem yönetmeliği esaslarına göre uyulması gerekmektedir.

Yükleniyor...