Stratejik Plan

Stratejik planlama; kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder.

Bu çerçevede stratejik planlama;

Sonuçların planlanmasıdır; Girdilere değil, kamu hizmetleri ile elde edilecek sonuçlara odaklıdır,
Değişimin planlanmasıdır; Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve değişimi destekler. Dinamiktir ve geleceği yönlendirir. Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara göre uya rlanması gerekir.
Gerçekçidir;Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder.
Kaliteli yönetimin aracıdır; Disiplinli ve sistemli bir şekilde, bir kuruluşun kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını değerlendir mesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir.
Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur; Sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleşti rildi ğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturur.
Katılımcı bir yaklaşımdır; Stratejik planlama sürecinin kuruluşun en üst düzey yetkilisi tarafından tam olarak desteklenmesi şarttır. Bununla beraber, ilgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki elemanların katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın, stratejik planlama başarıya ulaşamaz. ” denmektedir.

2020-2024 Stratejik planımızla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki dökümanımızdan ulaşabilirsiniz.
T.C. Tarsus Belediyesi 2020–2024 Yılları Stratejik Planı

2015-2019 Stratejik planımızla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki dökümanımızdan ulaşabilirsiniz.
T.C. Tarsus Belediyesi 2015–2019 Yılları Stratejik Planı

Yükleniyor...