Yazı İşleri Müdürlüğü

İbrahim GÜRSOY 
Yazı İşleri Müdürü

Özgeçmiş

1981 Tarsus doğumluyum. İlkokulu Çokak Köyü İlköğretim Okulunda, ortaokul ve lise öğrenimimi ise Tarsus İmam Hatip Lisesinde tamamladım. Daha sonra Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksekokulunda Halkla İlişkiler önlisans bölümünden mezun oldum. 2007 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı ile Erzincan Üniversitesine memur olarak atandım. 2011 yılında kurumlararası geçiş ile Tarsus Belediyesine geçiş yaptım. Tarsus Belediyesinde sırasıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı Beyaz Ev’de Yöneticilik, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü yaptım. Şuanda Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürütmekteyim. Evliyim, 2 kız ve 1 erkek çocuk babasıyım.

Müdürlük

5393 sayılı Belediye Kanununun 18, 48 ve 49. maddeleri ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro ve İlke Standartlarına İlişkin Esaslar” doğrultusunda Tarsus Belediyesi Organizasyon Yapısı belirlenerek 06/04/2007 tarihli Tarsus Belediyesi Meclis Toplantısında görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. Belediye Birimlerinde ve işletmelerinde, işgücü ve ekonomik kaynakların israfının önlenmesi ve hizmette verimliliğin arttırılması amacıyla Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelikleri hazırlanmıştır.

01/09/2009 tarih ve 2009/8-1 (16) sayılı Belediye Meclis Kararı ile Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.Görevler

 • Stratejik Plan ve yıllık Performans Programları doğrultusunda müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar,
 • Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısı’ndan gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir, görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapar, müdürlük faaliyetlerini denetler, varsa aksaklıkları giderir. Yıllık, aylık, haftalık, günlük çalışma programları hazırlar veya hazırlattırır bu programlara göre sevk ve idareyi temin eder, bu konularda üst makamlara gerekli raporları sunar.
 • Müdürlük personelinin performans durumunu izler gerekli değerlendirmeleri yapar, varsa ceza ve ödül için üst makamlara teklifte bulunur.
 • Personelin izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını sağlar. Rapor, doğum, ölüm vb. konularda yazışmaları takip ve kontrol eder.
 • Belediye Başkanlığı’na; dış ve iç kurum, birim ve kişilerden gelen/giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını kontrol eder.
 • Dış ve iç birimlerden gelen/giden gizli dereceli evrakların kaydını yaparak yerine ulaşmasını sağlar.
 • Belediye Başkanlığı’na dış kurumlar ve kişilerden gerek posta, gerekse kurye aracılığı ile gelen evrakların, Yazı İşleri Müdürü tarafından sevkinin yapılması sağlanır, bilgisayar ortamında kaydını yaptıktan sonra ilgili birimlere zimmetle dağıtımını gerçekleştirir.
 • İç birimlerden gelen, dış kurum ve kişilere gidecek olan yazıların ve posta evraklarının çıkış kaydını yapıp, kurye vasıtasıyla yasal süresi içerisinde ilgililerine ulaştırır
 • Müdürlüğe gelen-giden bütün evrakları, Yazı İşleri Müdürü’ne havalesini yaptırdıktan sonra, kaydını yapar, havale edilen yazının ilgili personele tebliğini yapar, cevabının verilmesi gerekiyorsa cevap yazısını hazırlar, cevap verilmesini sağladıktan sonra arşivlemesini yapar.
 • Müdürlük personelinin sağlık, izin ve özlük işleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yazışmasını yaptıktan sonra arşivlemesini yapar.
 • Belediye Başkanlığı’na gelen Resmi Gazete, Yönetmelik, Genelge ve yararlı dergilerin abonelik işlemlerini yapar, ilgili yerlerine ulaşmasını sağladıktan sonra arşivlemesini yapar.
 • Müdürlüğün tüm birimlerinde bulunan taşınır mal hesabını tutar ve listesini hazırlar ilgili bürolara asar, taşınır mal defterine tutmak suretiyle her yılsonu icmal ve tadat cetvellerini hazırlayarak, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderir. Taşınır yönetim sorumlusu olarak, taşınır eşyanın kontrolünü yapar. Miadı dolan demirbaşların da hek’e ayrılması için gerekli yerlerle yazışma yapılmasını sağlar, Taşınır Konsolide Görevlisine (Ayniyat Saymanı)’ne bildirir sonra da taşınır mal kayıt defterinden düşülmesini yapar.
 • Müdürlük bütçesini hazırlar, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderir
 • Encümen toplantısı’ na, Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi gereğince Belediye Başkanı’nın görevlendirme yazısıyla Encümen memur üyesi olarak katılır
 • Belediye Başkanı adına, Belediye Encümeni’nde görüşülmesi için havale edilen dosyalar doğrultusunda Encümen gündemini hazırlar, encümen üyelerine ulaşmasını sağlar
 • Encümen toplantısında görüşülen konuların; Encümen Defterine sırasıyla numara verilmek ve neticesinin karşısına yazılması suretiyle kaydını yaparak numaralandırır; bilgisayar ortamında, encümende alınan kararların yazımını yapar, zimmetle, ilgili birimine sevkini yapar.
 • Bütün Encümen kararlarının gerekli işlemi bittikten sonra arşivlemesini yapar
 • Encümen üyelerinin huzur hakkı için puantaj cetveli hazırlar ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderir
 • Encümen kararları ile alakalı gelen yazılara cevap verir ve sonra da arşivlemesini yapar
 • Belediye Birimlerinden Belediye Meclisi’ne görüşülmesi için gelen havaleli konular doğrultusunda, Belediye Başkanı adına Belediye Meclis gündemini hazırlar
 • Hazırlanan Gündemi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. maddeleri gereği en az üç gün önceden tablet ve e-posta ortamında göndererek üyelere bilgi verilmesini sağlar. Toplantı gündemi, saati ve toplantı yerinin neresi olduğu hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlar
 • Toplantı gerçekleştikten sonra ihtisas komisyonlarına havale edilen dosyaların üst yazısını hazırlayarak, Belediye Başkanı’na imzalatmak suretiyle ilgili komisyona sevkini yapar ve yasal süresi içinde cevap verilmesini sağlar. Bir sonraki meclis toplantısında konunun görüşülmesi için gündeme alınmasını sağlar.
 • Kararı çıkan tekliflerin numaralandırma işlemlerinden sonra yazımını yapar, toplantı tutanakları ile birlikte, Başkanlık divanındaki üyelere de imzalatır, Belediye Başkanı 5393 sayılı Kanun’un 23. maddesi gereği yasal süresi içinde kararı iade etmemişse, ilgili birimine sevkini yapar
 • Alınan meclis kararlarının onaylatılmak üzere mülki amire gönderilmesini yapar
 • Belediye Meclisi ile ilgili bütün işlemlerin arşivleme işlemlerini yapar.
 • Meclis üyelerinin özlük işlemlerini takip eder ve arşivlemesini yapar
 • Resmi nikah işlemi yaptırmak isteyen adayların başvurularını kabul eder
 • Nikah işlemleri için gerekli olan kıymetli evrakların Mal Müdürlüğü’nden alınmasını yapar, Resmi Evrak defterine seri numarasına göre kaydını yapar.
 • Başvuru sahiplerinin müracaat evraklarını kabul eder, kanunlara ve yönetmeliklere uygunluğunu denetler, inceleme sırasında evlenmelerine yasal engel bulunmayan müracaat sahiplerinin taleplerini kabul ederek, nikah akdinin gerçekleşeceği tarihi belirler.
 • Yapılan tüm nikah akitlerini nüfus kütüğüne işlenmesi için Nüfus Müdürlüğü’ne gönderir
 • Evlilik işlemleri kabul edilen ve nikahlarını ilçe dışında kıydırmak isteyen çiftlere izinname hazırlar
 • Nikah işlemleri ile ilgili tüm evrakların arşivlemesini yapar.

Yükleniyor...