Temizlik İşleri Müdürlüğü

Sıtkı DEV 
Temizlik İşleri Müdürü V.

Özgeçmiş

Müdürlük

5393 sayılı Belediye Kanununun 18, 48 ve 49. maddeleri ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro ve İlke Standartlarına İlişkin Esaslar” doğrultusunda Tarsus Belediyesi Organizasyon Yapısı belirlenerek Ocak 2016 tarihli Tarsus Belediyesi Meclis Toplantısında görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. Belediye Birimlerinde ve işletmelerinde, işgücü ve ekonomik kaynakların israfının önlenmesi ve hizmette verimliliğin arttırılması amacıyla Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelikleri hazırlanmıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin, (a) bendine göre; belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak(.g) bendine göre; katı atıkların toplanması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili hizmetleri yapar veya yaptırır. 14. Maddesine göre; Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık hizmetlerini yapar veya yaptırır.

Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak Tarsuslu hemşerilerimize hak ettikleri hizmeti sağlamak adına tüm kadromuzla 7 gün 24 saat hali hazırda çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmaların sürdürebilirliği ekip bilinciyle sağlanmaktadır. Birimimiz Belediye Kanunu ve diğer yasal mevzuatın yüklediği sorumlulukların yanında “halka hizmetin Hakk’a hizmet” olduğu anlayışıyla hareket ederek görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmaktadır.

Müdürlüğümüzce 179 mahallenin Katı Atıkların Toplanması İşlemi 3 Vardiya Şeklinde Yürütülmektedir.
1 Müdür , 1 Saha İşleri Yöneticisi 2 Yazı işleri Memuru, 1 Ambar Sorumlusu, 4 çavuş ve 148 saha çalışanıyla müdürlüğümüz ilçemize hizmet vermektedir.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Stratejik Plan ve yıllık Performans Programları doğrultusunda müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Müdür,görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanı’na karşı sorumludur
 • Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak
 • Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek çalışma programı hazırlamak başkanlığın onayına sunmak, Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,
 • Müdürlükçe yapılan çalışmalarla ilgili olarak belirli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapmak, personellerle ilgili izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ilgili ayrılanların yerine bir başkasının görevlendirilmesini ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,
 • Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları takip etmek, satın almak,
 • Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur. Personelin yapacağı işle ilgili görevlerinin eksiksiz ve sürekli olarak yerine getirilmesini sağlamak,
 • Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma planları ve programlarını hazırlamak,
 • Bu çalışmalar sırasında yasaların çalışma ilke ve koşullarını sınırları içinde kalmayı gözetmek,
 • İşle ilgili hizmet eksiklikleri olup olmadığını araştırmak bunları giderici tedbirler almak,
 • İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan veya dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya çıkarmak,
 • Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak kurulan düzeni ilgili personele duyurmak
 • Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak,
 • Asıl görevle ilgili yazışma, görüş alma, olur çıkartma gibi yan görevleri de yapmak yaptırmak,
 • Uygulamanın belli aşamalarda sonuçlarını öğrenmek üzere bir değerlendirme düzeni kurmak
 • Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek veya çözüm önerisini üst kademeye sunmak,
 • Müdürlük ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal, hukuksal, ekonomik ve yönetsel sınırlılıkları dikkate alarak ve maliyet olarak ayrıntıları ile belirlenmesine yardımcı olmak,
 • Saptanan yeni hizmet hedeflerine uygun yıllık eylem programı hazırlanmasına yardımcı olmak
 • Alt birim personelleri arasında iş birliği ve uyumu sağlamak, personelinin devam ve devamsızlığından sorumlu olmak,
 • Personeli isteklendirmek, verimli ve başarılı çalışmayı sağlamak,
 • Çalışma sonrası düzenlenen raporların sonuçlarına göre elde edilen performansı önceden saptanmış hedeflerle karşılaştırmak, sorumluluk alan personelin çalışmalarını değerlendirmektir.Görevin Uygulama Şekli;

 • Sokakların elle ve makine ile süpürülüp temizlenmesi,
 • Sokakların yıkanarak temizlenmesi,
 • Çalışma bölgesinde çıkan evsel katı atıkların toplanması,
 • Konteynırların yıkanması ve dezenfekte edilmesi,
 • Tıbbi atık kontrol yönetmeliğine uygun kuruluşların atıklarının toplatılması ve belirlenen bertaraf tesis/depolama alanına nakledilmesi,
 • Çalışan personele araç-gereç temini,
 • Pazar yerlerinin süpürülmesi, dezenfekte edilmesi ve yıkanması,
 • Çöp konteynır noktalarının dizaynı, parklamayı engelleyecek tedbir ile mevcut çöp konteynerlerin bakım ve onarımı ile boyanması,
 • Ambalaj atıklarının katı atık toplama araçlarına alınmasını engellemek ve ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması çalışmalarının yapılması,
 • İşlerin yürütülmesinden Temizlik İşleri Müdürü, birim Teknik Personeli ve Saha İşleri Yönetici ve sorumluları sorumludur.
 • Konusu ile ilgili yıllık çalışma raporu hazırlar.


Yükleniyor...