Sağlık İşleri Müdürlüğü

İbrahim EGİRTMEN 
Sağlık İşleri Müdürü

ÖzgeçmişMüdürlük

5393 sayılı Belediye Kanununun 18, 48 ve 49. maddeleri ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro ve İlke Standartlarına İlişkin Esaslar” doğrultusunda Tarsus Belediyesi Organizasyon Yapısı belirlenerek 06/04/2007 tarihli Tarsus Belediyesi Meclis Toplantısında görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. Belediye Birimlerinde ve işletmelerinde, işgücü ve ekonomik kaynakların israfının önlenmesi ve hizmette verimliliğin arttırılması amacıyla Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelikleri hazırlanmıştır.


05/02/2015 tarih ve 2015/2-1 (18) sayılı Belediye Meclis Kararı ile Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

Temel İlke 
Tarsus Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün varlık nedeni; önce sağlık ilkesinden hareketle; sağlıklı insan, sağlıklı toplum ve sağlıklı çevre oluşmasına katkı sağlamaktır.

Görevleri 
Sağlık İşleri Müdürlüğü ve bağlı bulunan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını bu yönetmelik ve ilgili mevzuatlar belirler. 
a) Stratejik Plan ve Yıllık Performans Programlarında birim hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak, 
b) Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ve diğer ilgili kurumlar ile koordineli çalışılarak ilçede sağlık risklerinin azaltılması, sağlıklı insan, sağlıklı toplum ve sağlıklı çevre oluşturulması için gerekli önlemlerin alınmasına katkıda bulunmak, 
c) Toplum sağlığını korumaya yönelik konularda (salgın ve bulaşıcı hastalıklar vb.) diğer kurum, kuruluş ve müdürlüklerle koordineli çalışılarak, belediye sınırları içerisinde bulaşıcı hastalıklardan korunma amaçlı faaliyetleri sürdürmek, 
ç) Halk sağlığını korumak, gözetlemek ve geliştirmek amaçlı, sıhhi müesseseleri ve 2 nci ile 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme ile ilgili olan işletmeleri ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini toplum sağlığı açısından denetlemek, gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, 
d) Belediyeye ulaşan vatandaş şikâyetlerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak, toplum sağlığı açısından zararlı işletmelerin geçici veya sürekli olarak faaliyetine son verilmesini, mevzuata aykırı durumların tespiti halinde idari para cezası uygulanmasını sağlamak, 
e) Gerektiğinde halka sağlık konularında eğitici ve bilinçlendirici toplantılar ve etkinlikler düzenlenmek, 
f) Umumi mahallerde halk sağlığına zarar veren etkenlerin yok edilmesini sağlamak, 
g) 5199 Sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı olarak genel çevre ve sağlıkla ilgili mevzuat gereklerini kurum, kuruluş ve müdürlüklerle koordineli olarak yürütmek, 
ğ) İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı için oluşturulan komisyonda görev yapmak, 
h) Kurumun yıllık iş programları çerçevesinde, görevlerin yerine getirilmesi için yetkisi dahilindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda başkanlık tarafından alınan prensip kararlarını uygulamak, 
ı) Belediyemizle iş ilişkisi bulunan diğer kurum ve kuruluşlar arasında uyumlu haberleşme ve işbirliği kurmak, 
i) İhtiyaçlar doğrultusunda kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin daha verimli ve ekonomik olmasına ilişkin değişiklikleri tespit etmek ve bunların gerçekleşmesini başkanlığa önermek, 
j) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile başkanlık tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak. 
k) Görev alanıyla ilgili yenilikleri izlemek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak, yaptırmak, sonucu başkanlığa önermek, başkanlıkça verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, 
l) Bağlı birimlerle koordinasyon toplantıları yaparak, evrak akışını takip etmek, gerekli talimatlar vererek önerileri dinlemek, 
m) Müdürlüğün bütçesini hazırlamak ve yönetmek, 
n) Bağlı birimler ve üst makamlar arasındaki koordinasyonu sağlamak, 
o) Bağlı birimlerin çalışmalarını kontrol etmek, denetlemek ve yönlendirmek, 
ö) Müdürlüğü bünyesinde bulunan memur, sözleşmeli personel ve işçi personelin özlük haklarının ve sicil işlemlerinin takibini yaptırmak, 
p) Müdürlüğüne bağlı birimlerin çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarının düzenlenmesini sağlamak ve başkanlığa sunmak, 
r) Görev alanına giren konu ve uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda başkanlığa tekliflerde bulunmaktır.

Yetkileri
Sağlık İşleri Müdürlüğü ve bağlı birimler, bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle yetkilidir. 
a) Müdürlük ile ilgili görevlerin, başkanlıkça uygun görülen programlar doğrultusunda yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisini kullanmak, 
b) Müdürlük işlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için başkanlığa önerilerde bulunma yetkisini kullanmak, 
c) Teşkilat, kadro, sevk ve idare ve benzeri konularda başkanlıkça önerilerde bulunma yetkisini kullanmak, 
ç) Başkanlıkça çıkarılan Genelge, Yönerge, Tamim ve benzerleri ile belirlenen yetkileri kullanmak, 
d) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

Sorumlulukları
Sağlık İşleri Müdürlüğü; Belediye mevzuatı, görevi ile ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmasından, Başkanlığa karşı sorumludur.Yükleniyor...