Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Nihat ÇAPAR
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü V.


Özgeçmiş


Müdürlük

5393 sayılı Belediye Kanununun 18, 48 ve 49. maddeleri ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro ve İlke Standartlarına İlişkin Esaslar” doğrultusunda Tarsus Belediyesi Organizasyon Yapısı belirlenerek 06/04/2007 tarihli Tarsus Belediyesi Meclis Toplantısında görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. Belediye Birimlerinde ve işletmelerinde, işgücü ve ekonomik kaynakların israfının önlenmesi ve hizmette verimliliğin arttırılması amacıyla Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelikleri hazırlanmıştır.

01/09/2009 tarih ve 2009/8-1 (16) sayılı Belediye Meclis Kararı ile Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.


Müdürlüğün Görevleri

 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısı’ndan gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir, görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapar, müdürlük faaliyetlerini denetler, varsa aksaklıkları giderir. Yıllık, aylık, haftalık, günlük çalışma programları hazırlar veya hazırlattırır bu programlara göre sevk ve idareyi temin eder, bu konularda üst makamlara gerekli raporları sunar. Birinci sicil amiri olarak; personele sicil notu verir, çalışma koşullarını iyileştirir ve prensipler koyar. Müdürlük personelinin performans durumunu izler gerekli değerlendirmeleri yapar, varsa ceza ve mükâfat için üst makamlara teklifte bulunur.
 • Personelin izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını sağlar. Rapor, doğum, ölüm vb. konularda yazışmaları takip ve kontrol eder.
 • Belediye Başkanlığı’na; dış ve iç kurum, birim ve kişilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını kontrol eder.
 • Müdürlük demirbaş ayniyat defterinin tutulmasını sağlatır, her yıl icmal ve tadat tablolarının ilgili Müdürlüklere gönderilmesinin kontrolünü yapar.
 • Stratejik planlama ve yıllık Performans Programları ile Müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Gençlerin eğitim, kültür, bilim, sanat ve spor dallarında desteklenmesi amacıyla düzenlenen yarışmaların organizasyonunun gerçekleştirir.
 • Yaşlılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenler, topluma kazandırılması konusunda tedbirler alır.
 • Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan birey ve ailelere maddi ve manevi anlamda destek olmak amacıyla projeler üretir.
 • Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak ve bu amaçla amatör spor kulüplerine gerekli desteği sağlamak.
 • Resmi, milli ve dini günlerde yapılacak olan etkinliklerin planlanması ve organizasyon yapar.
 • Halkın sinema, tiyatro, festival ve sanatsal etkinliklere olan ilgisini artırmak amacıyla organizasyonlar yapar.
 • Halkın eğitim, kültür seviyesini artırmak maksadıyla kurs, panel, açıkoturum, sempozyum, seminer, toplantı vb. etkinlikler düzenler.
 • Vatandaşlar arasındaki iletişimin, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesine yönelik etkinlikler düzenler.
 • Eğitim kurumları ile birlikte çeşitli yarışmalar, seminer, konferans, tiyatro vb. etkinlikleri düzenler.
 • Çeşitli konularda ödüllü yarışmalar düzenler.
 • Halkı ve özellikle de gençleri kötü alışkanlıklardan korumak maksadıyla programlar ve ödüllü yarışmalar düzenler.
 • Tarihi ve kültürel mekânlara geziler düzenleyerek bu yerlerin tanıtımına katkıda bulunur.
 • İlçemizdeki dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte programlar düzenler.
 • Türk tarih, bilim ve sanat alanlarında tanınmış şahsiyetlerle ilgili ulusal ve uluslar arası tanıtıcı panel, söyleşi, tiyatro, sempozyum, ödüllü yarışma vb. etkinlikler gerçekleştirir.
 • Halkın ihtiyaç duyduğu okuma-yazma, el becerileri ve sanat alanlarında kurslar düzenler.
 • Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin ihalelerini yapar.
 • Hizmet alımlarını gerçekleştirir.
 • Birimin ihtiyaç duyduğu demirbaş ve sarfiyat malzemelerinin teminin sağlar.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak Tarsus’u ve halkımızı en iyi yere getirmek ve onlara gerekli olan hizmetleri sunmak amacıyla birçok alt birimler oluşturulmuştur. Bunlar sırasıyla; 1) Meslek Edindirme Merkezi 2) Engelliler Meslek Edindirme Merkezi 3) Kadın Konuk Evi 4) Kent Konseyi 5) Yaşam Boyu Eğitim ve Spor Merkezleri 6) Ülker Aydın Yaşlılar Erinç Evi 7) Taşkuyu Mağarası 8) Sosyal Market


Müdürlüğün Yetkisi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’na dayanarak Belediye Başkanı’nca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.


Müdürlüğün Sorumluluğu

 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yapılan işlerden dolayı; Belediye Başkanı’na, yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelere karşı sorumludur.
 • Stratejik Plan ve yıllık Performans Programları doğrultusunda müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

Yükleniyor...