Gelir Yöneticiliği

Güntaç YILMAZ
Gelir Yöneticisi

Özgeçmiş


Müdürlük

Görev ve Tanımlamalar

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çıkarmış olduğu yasalar çerçevesinde ve Belediye Meclisinin almış olduğu Kararlar doğrultusunda, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda belirtilen vergi, resim ve harçları tarh, tahakkuk ettiren, ücret tarifesini uygulayan, mükellefiyet tesisi kuran ve tahsilini yürüten birimdir.

Tarsus Belediyesi sınırları içinde bulunan vergi mükelleflerinden yasalar çerçevesinde Belediye tarafından alınması gereken vergi, resim, pay, harç, kira ve ücretlerinin hesap edilerek tahsil edilmesini sağlamaktan, tahsilatı geciken mükelleflere ödeme emri gönderilmesinden, ödenmemesi durumunda ise haciz işlemlerinin başlatılmasından, Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesinden, beyan vermeyen yada eksik beyanda bulunan mükelleflerin tespit edilmesinden, yapmış olduğu işlemlerle ilgili diğer Belediye birimleri ile koordineli çalışmaktan sorumludur.Emlak Vergisi, Ç.T.V. Tarh ve Tahakkuk Servisi

Mükellefler tarafından yeni alınan gayrimenkuller için, ya da değişiklik bildirimi verilmesi gereken hallerde, mükellefin müracaatı ile Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi bildirimlerinin birimimiz elemanları tarafından bilgisayar ortamında doldurularak kabul edildiği, tahakkukların düzenlendiği, ödenecek verginin 1319 sayılı emlak vergisi kanununun 11. maddesi gereği tarh ve tahakkuk ettirildiği birimdir.

İletişim: 6163496 - 6163497 - 6163498 İç Hat: 1408 - 1267Emlak Vergisi İşlemleri

Bina Vergisi ( Bina Bildirim Formu )
Arsa Vergisi ( Arsa Bildirim Formu )
Arazi Vergisi ( Arazi Bildirim Formu )

Emlak Vergisi Mahalle Sokak Değerleri - 2021


Mersin İli Takdir Kıymet Komisyonunun tespit etmiş olduğu Tarsus'a bağlı tüm mahallelerin 2020 yılı arazi m2 birim değeri

 SulakTabanKıraç 
 1,70 TL1,21 TL 0,47 TL 


1. Emlak Vergisi Mükellefiyeti İçin Gerekli Belgeler

Yeni Gayrimenkul satın alan mükelleflerin Tapu tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Tapu Fotokopisi ile Belediyemize müracaat etmeleri durumunda, Emlak Vergisi Bildirimleri memurlar tarafından Bilgisayar ortamında düzenlenmektedir.

- Tapu Fotokopisi
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- T.C Kimlik Numarası
- Telefon, veya E-mail adresi
- Dosya

2. Emlak Vergisi Oranları

- Bina Mesken % 0,2
- Bina İşyeri % 0,4
- Arsa %0,6
- Arazi %0,2

3. Ödeme dönemi

- 1.Taksit son ödeme tarihi 31 Mayıs
- 2.Taksit son ödeme tarihi 30 Kasım
- Vergilerin tamamı 1. taksit ödeme süresinde aynı zamanda yatırılabilir.

4. Emlak Vergisi Cezaları

Ödeme süresi içerisinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı Amme Alacakları hakkındaki kanununun 51.maddesine göre tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı uygulanır. (%1,60 )

5. Emlak Vergisi Ödeme

- Vezneler (1409 İç Hat) (Borç Sorgulama)
E-Ödeme 


6. Emlak Vergisi Muafiyetinden Faydalanacak Mükelefler

Bakanlar Kurulunca belirlenen indirimli vergi oranında, Türkiye'de bürüt yüz ölçümü 200 m2'yi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip olan ve sahip olduğu meskende ikamet eden Emekliler, Vergi Muafiyetinden faydalanabilirler.

7. Emekli İşlemleri

Dilekçe
Emekli olduğuna dair evrak fotokopisi
Emekli İşlem Formu
Tapu Sicil Müdürlüğünden alınma (1. ve 2. Bölge) Tapu Kaydı.


8. Satış durumlarında yapılacak işlemler

Gayrimenkul satışlarında bağlı bulunan Belediyenin bu durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir. Gayrimenkul sahibi satış işlemi yapıldıktan sonra;
Dilekçe,
Tapu Fotokopisi,

ile belediyemize başvurarak adına kayıtlı gayrimenkulün terkin işlemini yaptırması gerekmektedir. Satış işlemlerinin yapılabilmesi için: Gelir Yöneticiliğimize bağlı olarak çalışan Kaymakamlık binası içerisinde bulunan, irtibat bürosundan ilgili gayrimenkule ait rayiç bedel alınması gerekmektedir. Bu büroda aynı zamanda gayrimenkule ait borçların ödenmesi için tahsilat veznemiz bulunmaktadır. Ancak, irtibat büromuzda işlem yapılabilmesi için mükellefin önceden bildirim vermiş olması, bildirim vermemiş olan mükelleflerin ise Gelirler Yöneticiliğimize Emlak Vergisi Bildiriminde bulunması gerekmektedir.

Çevre Temizlik Vergisi İşlemleri

2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun mükerrer 44.maddesi ile 01.01.1994 tarihinden itibaren geçerli olan,Çevre Temizlik Vergisi Bakanlıkça hazırlanan grup ve dereceleri üzerinden, Belediye Meclisinden geçmesinden sonra ; konut ve işyerleri için idarece tespit edilerek tahakkuk ettirilir. 02 Ocak 2004 Tarih ve 5035 Sayılı bazı Kanunlardaki değişiklik yapılması hakkındaki, Kanunun 41.maddesi gereğince konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi , Su Tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp (m3) başına hesaplanır ve su faturaları ile birlikte ödenir. İşyerlerinin ve Su Abonesi olmayan meskenlere ait Çevre Temizlik Vergisinin takip ve tahsilatı Gelir Yöneticiliğince yapılmaktadır. Belediye Gelirleri Kanunu'nun 30 Seri no.lu Genel Tebliğinde belirtildiği üzere, boş bulunan dolayısıyla hiç kullanılmayan binalar (İşyerleri) 01.01.2004 Tarihinden itibaren Çevre Temizlik Vergisine tabi tutulmayacaktır. Faal olarak çalışan işyerlerinin işi sona erdirmesi veya faaliyet kolunu değiştirmesi ile ilgili değişikleri yöneticiliğimize dilekçe ile bildirmesi gerekmektedir.

Çevre Temizlik Vergisi Ödeme Süreleri

Ödeme Dönemi - 1.Taksit son ödeme tarihi: 31 Mayıs
- 2.Taksit son ödeme tarihi: 30 Kasım
- İki taksit 1. taksit ödeme süresinde aynı zamanda yatırılabilir.

Çevre Temizlik Bildirim İçin Gerekli Belgeler

-Dilekçe
-Ç.T.V Bildirim Formu
-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
-Kiracı ise kira kontratıEmlak Vergisi Bildirimi Doldurulmasına İlişkin Değerler

MESKENLERE AİT İNŞAAT MALİYET BİRİM DEĞERİ
BİNA SINIFI ÇELİK KARKAS BETONARME YIĞMA KARGİR YIĞMA YARI
KARGİR
AHŞAP BİNA TAŞ DUVAR GECE KONDU KERPİÇ VE DİĞER
LÜKS İNŞAAT 3.128,39 1.905,68 1.496,02 …. 2.521,75 …. …. ….
1.SINIF 2.060,31 1.190,22 969,08 636,72 1.638,49 …. …. ….
2.SINIF 1.395,50 794,63 631,69 441,52 1.069,88 …. …. ….
3.SINIF 946,13 562,88 470,21 311,55 535,53 288,55 188,82 ….
BASİT 409,17 315,12 149,31 149,31 186,52 133,50 96,16 79,68

DİĞER TİCARETHANE VE İŞYERLERİNE AİT İNŞAAT MALİYET BİRİM DEĞERİ
BİNA SINIFI ÇELİK KARKAS BETONARME YIĞMA KARGİR YIĞMA YARI
KARGİR
AHŞAP BİNA TAŞ DUVAR GECE KONDU KERPİÇ VE DİĞER
LÜKS İNŞAAT 3.039,97 2.054,74 1.640,64 1.285,43 2.237,19 …. …. ….
1.SINIF 2.078,94 1.436,85 1.069,94 690,23 1.564,89 …. …. ….
2.SINIF 1.409,79 906,21 542,70 379,21 988,64 …. …. ….
3.SINIF 951,71 659,38 428,46 257,95 717,79 …. …. ….
BASİT 409,40 235,17 168,06 134,81 179,18 146,52 116,36 73,85

AŞINMA PAYLARINA İLİŞKİN ORANLARI GÖSTERİR CETVEL
İNŞAATIN TÜRÜ 0-3 YAŞ 4-5 YAŞ 6-10 YAŞ 11-15 YAŞ 16-20 YAŞ 21-30 YAŞ 31-40 YAŞ 41- 50 YAŞ 51-75 YAŞ 75 VE YUK.
ÇELİK KAR. BETON 4 6 10 15 20 25 32 40 50 60
YIĞ. KARGİR- YIĞ. YARI KARGİR 6 8 12 18 25 32 40 50 60 70
AHŞAP- TAŞ DUVARLI 8 12 18 25 32 40 50 60 70 80
KERPİÇ VE DİĞER BASİT 10 17 25 35 45 55 65 75 85 95


İLAN REKLAM VERGİSİ   : 
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15. maddesine göre işlem yapılan İlan ve Reklam Vergisi ile ilgili olarak, Mükelleflerin müracaatı neticesinde işyerlerine ait tabelalar yerinde tespit edilmek sureti ile, Tarh ve Tahakkuk yapılmaktadır. Şehrin muhtelif yerlerine asılan bez afişlerle ilgili reklamlar için, (Diğer Reklamlar dahil) Belediyemiz Gelir Yöneticiliğinden izin alınması gerekmekte olup; Mükelleflerin İlan Reklam Vergilerini  MAYIS ve KASIM ayları olmak üzere iki eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir.  
İLETİŞİM: 6163496 - 6163497 -  6163498 İç Hat: 1267

İCRA SERVİSİ : 
Kanuni ödeme süresi içerisinde ödenmeyen, her türlü belediye alacaklarının 6183 sayılı yasa gereğince takip tahsil ve icra işlemlerinin yürütüldüğü birimdir.
İLETİŞİM: 6163496 - 6163497 -  6163498 İç Hat: 1403

YOKLAMA SERVİSİ : 
Belediyemize ait her türlü Vergi, Resim, Harç, Ücret vs. ile ilgili tüm yeni kayıtların yerinde tespiti, mevcut kayıtların vergilendirme ile ilgili değişikliklerin ve işlemlerinin yapıldığı,  ayrıca Ödeme Emri, İhbarname, Ödeme Çağrı Mektuplarının mükelleflere tebliğ eden birimdir.  
İLETİŞİM: 6163496 - 6163497 -  6163498 İç Hat: 1405

Kira, İşgaliye, Para Cezaları- Tahakkuk Servisi   : 
Belediyemize ait gayrimenkullerin kira ve işgaliyelerinin, şehir içi toplu taşıma araçlarının güzergah bedeli-vize ücretlerinin, zabıta para cezalarının, İmar para cezalarının tarh tahakkuk ve tahsil işlemlerinin yapıldığı birimdir.
İLETİŞİM: 6163496 - 6163497 -  6163498 İç Hat: 1406

Harcamalara Katılım Payı - Tahakkuk Servisi   :
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, Genel İskan Raporu verilen binalara Yapı Kullanma İzni verilebilmesi için; Mükelleflerin Gelir Yöneticiliğimize Emlak Vergisi Bildirimi vererek, hesaplanan rayiç bedeli üzerinden % 0,5 oranında Harcamalara Katılım Payı Harcı Tahsil edilmektedir.

GELİRLER KALEMİ:
Yöneticiliğimize, daire içi ve daire dışından gelen tüm resmi evraklarla ilgili yazışmaların yapıldığı, Mükellefler tarafından verilen dilekçelerin kayıt altına alınarak  cevaplandırıldığı, Vergi Daireleri tarafından istenilen Veraset ve İntikal İşlemlerine esas olacak şekilde gayrimenkullerin Emlak Rayiç bedellerinin verildiği, Yöneticiliğimize ait ihtiyaç taleplerinin yapılarak, Fiyat Araştırma Birimine gönderildiği servistir.

Veraset ve İntikal İşlemleri için, istenilen Belgeler :

  • Dilekçe
  • Veraset İlamı
  • Tapu Kaydı
  • Emlak Vergisi Bildirimi   

Santral: 6163496 - 6163497 - 6163498  İç Hat: 1404

Gelirler Yöneticiliği Vezneleri

Belediye Tesisleri Gelirler Yöneticiliği Vezneleri 
Kaymakamlık Binası Tapu Sicil Müdürlüğü Girişi
100. Yıl Atatürk Çarşısı Veznesi

Yükleniyor...