Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Harun DOĞAN
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü


Özgeçmiş

1974 yılında Kastamonu’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Lisans eğitimini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2001), master eğitimini, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Mezhepleri Târihi Bilimdalı’nda başarıyla tamamlayarak "BİLİM UZMANI" ünvanı aldı (2005). Harun DOĞAN, bu alanda hâlen akademik çalışmalarına devam etmektedir. Kamu kurumlarında müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı ve müdür olarak görev yaptıktan sonra, 07.08.2014 tarihi itibariyle kurumlar arası naklen Tarsus Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak atandı. Müdürlükler arası rotasyon sebebiyle sırasıyla 16.12.2019'da Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne, 08.06.2020 tarihinde Kent Tarihi ve Tanıtım Hizmetleri Müdürlüğü'ne, 03.03.2021 tarihinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü' ne ve 23.05.2022 tarihinde tekrar Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne atanan Harun Doğan, halen bu görevi îfâ etmektedir. Ortaokul öğrenciliği yıllarından itibaren edebiyat ve mûsıkî ile meşgul olan Harun DOĞAN, Türk San'at Musıkîsi alanında çalışmalarda bulunmaktadır ve Ankara Devlet Konservatuarı (Mamak Belediye Konservatuarı) mezunudur. 2009 - 2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Mûsıkîsi'nde korist ve solist olarak görev yapmıştır. Harun DOĞAN’ın 70 (Yetmiş) civarında şiiri yanında güftesi ve bestesi kendisine ait olan 2 (iki) eseri ile, 2 (iki) ayrı bestesi mevcuttur.

Eserleri:
1- “Şia’da Takiyye Anlayışı”, (KONYA-2003)
2- Şeyhü’l-İslâm İbn-İ Kemâl’in “Risâletü’l-Münîra Fi’l-Akîde” adlı eserini “İnançta Aydınlatan Mesaj” adıyla ilk defa Arapça'dan Türkçe'ye çeviri, (KONYA-2003)
3- “Şia’da Rec'at Düşüncesi”, (KONYA-2004)
4- “Gitme”, Makam: Muhayyer Kürdî, Form: Şarkı, Güfte ve Beste: Harun Doğan
5- “Yoksun”, Makam: Hicaz, Form: Şarkı, Güfte ve Beste: Harun Doğan
6- “Bir Bahar Akşamı”, Makam: Muhayyerkürdî, Form: Şarkı Güfte: Fuat Edip BAKSI-Beste: Harun Doğan
7- “Yeter Allah’ım”, Makam: Muhayyer Kürdî, Form: Şarkı, Güfte: Ahmet Tataroğlu - Beste: Harun Doğan


Müdürlük

5393 sayılı Belediye Kanununun 18, 48 ve 49. maddeleri ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro ve İlke Standartlarına İlişkin Esaslar” doğrultusunda Tarsus Belediyesi Organizasyon Yapısı belirlenerek 06/04/2007 tarihli Tarsus Belediyesi Meclis Toplantısında görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. Belediye Birimlerinde ve işletmelerinde, işgücü ve ekonomik kaynakların israfının önlenmesi ve hizmette verimliliğin arttırılması amacıyla Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelikleri hazırlanmıştır.

01/09/2009 tarih ve 2009/8-1 (16) sayılı Belediye Meclis Kararı ile Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

Yetki

Müdürlük; ilgili mevzuat ile kendisine verilen görevler ile bu yönetmelikte sayılan görevleri yapmaya yetkilidir.

Sorumluluk

Müdürlük; Tarsus Belediye Başkanı veya görevlendirdiği başkan yardımcısı tarafından verilen görevleri bu yönetmelik ve ilgili mer’i mevzuat çerçevesinde gereken itina ve çabuklukla yapmak, hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamakla sorumludur.

Görevler

 • Stratejik Plan ve yıllık Performans Programları doğrultusunda müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Müdürlük ile diğer müdürlükler ve birimler arasında koordinasyonu sağlar.
 • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler konularında kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde iletişim bakımından dikkate alınacak hususlar, belediyenin imajının istenilen şekilde güçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatini gözetmek yolundaki görüşlerini belirtmekten, alanıyla ilgili işleri icra etmekten, halkı bilgilendirici broşür, bülten, belediye web sayfası, Whatsapp, Facebook vb. çalışmaları yürütmekten, vatandaşlardan gelen şikâyet, teklif vb. konuları en kısa zamanda belediyenin diğer birimleriyle çözüme kavuşturup, ilgililerine bilgi verilmesini sağlamaktan, birimler tarafından yapılan çalışmaların tanıtımını yapmaktan, halk meclisi veya belediye başkanının halkı bilgilendirici çalışmalarını koordine etmekten, belediyemizce yapılan etkinliklerin koordinesini sağlamaktan, Tarsus açısından önemli günlerin kutlamaları ile ilgili etkinlikleri düzenlemekten belediyenin tüm tanıtım çalışmalarını yürütmekten sorumludur.
 • Müdürlüğe bağlı birimlerin görev ve hizmetlerini eksiksiz yapmalarını sağlamak için gerekli koordinasyon ve görev dağılımını yapmak.
 • Belediye başkanı ve ilgili başkan yardımcısı tarafından verilen görevleri yasalar çerçevesinde yapmak.
 • Yukarıda sayılanların dışında kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili mevzuatın verdiği her türlü görevi yapmak.
 • Gelen/Giden evrak kaydının yapılmasını, cevabi yazıların yazılmasını, evrakların dosyalanması ve arşivlenmesini sağlatmak.
 • Mal ve hizmet satın alınması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını yönetmek.
 • Müdürlük bütçesinin hazırlanmasını sağlamak.
 • Personel ile ilgili; yıllık izin, disiplin, görevlendirme gibi özlük işlemleriyle ilgili her türlü yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Organizasyonlarla ilgili kendilerine tevdi edilen görevleri yapmak.
 • Vatandaşlar tarafından Belediye Başkanlığı’na gönderilen her türlü ihbar, şikâyet ve dilekleri değerlendirmek ve cevaplandırmak için gerekli işlemlerin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Tarsus’u yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için gerekli yayın, doküman ve malzemenin hazırlanması, satın alınması ve dağıtılması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak. Kurumun düzenlediği etkinliklerde gerekli hazırlıkları yaparak tanıtım faaliyetlerini düzenlemek.
 • Belediye hizmetlerinin, alt yapısının, birimlerinin, etkinliklerinin ve organizasyonlarının vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütmek.
 • Belediye yönetiminin izlemekle yükümlü olduğu politikanın halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulmasını sağlamak.

Basın Yayın Halkla ilişkiler Müdürlüğü ve bağlı olan birimler

1. Basın Müşavirliği
2. Tabela Atölyesi
3. Beyaz Ev (Halkla İlişkiler)
4. Çağrı Merkezi
5. Matbaa

Tarsus Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün başlıca amaçları arasında; Basın kuruluşları ile belediye arasındaki haberleşme talep ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi, planlanması, bu konulardaki gerekli koordinasyon işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak, Ulusal yayın yapan günlük gazetelerden belediyeyi ilgilendiren siyaset, ekonomi ve sosyal olaylarla ilgili haber küpürlerinin derlenerek çoğaltılması, belediye başkanına ve başkan yardımcılarına sunulması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak, Gerektiğinde belediye başkanının günlük programlarının yerel ve ulusal basına bildirilmesini sağlamak Belediye başkanının ve başkanlığın kamuoyuna bildirilmesini gerekli gördüğü açıklama, duyuru ve tekziplerin basın-yayın organlarına duyurulması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak Belediye hizmetlerinin, altyapısının, birimlerinin etkinlik ve organizasyonlarının vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütmek Basın bültenlerinin hazırlanması, belediye faaliyetleri hakkında basın yayın kuruluşlarına (gazete, radyo, televizyon, dergi, vb) basın bildirilerinin gönderilmesi, haberlerin e-posta yoluyla ilgililere ulaştırılmasını sağlamak

Çeşitli konularda (faaliyet, açılış, ziyaret, vb) fotoğraf ve video çekimlerinin yapılarak arşivlendirilmesini sağlamak Basın mensupları ile yürütülecek bilgi akışının sürekliliğini sağlamak Belediyenin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların dilek ve şikayetlerini almak ve belediyenin hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendirmek.

Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirmek Belediyenin gerek içe gerek dışa dönük olarak kullanacağı her türlü baskı malzemelerini kurum kimliği (amblem ve logo uygunluğu) esasları açısından incelemek, çalışmaların kurum kimlik ve imajını geliştirici olması yönünde öneriler geliştirmek,

Vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri (telefon, e-mail, faks, whatsapp, facebook, şahsen ve basın yoluyla başvuruları alarak) ilgili birimlere yönlendirmek ve başvuru sahiplerini bilgilendirmek Stratejik planın öngördüğü görevlerin icra edilmesini sağlamak Film, video, vb. konularda arşiv kurmak, geliştirmek ve birimin faydalanmasını sağlamak

Belediyenin faaliyetlerini tanıtıcı süreli-süresiz yayınların(gazete, dergi, broşür, vs.) hazırlanmasını sağlamak Belediye faaliyetlerinin tanıtımına yönelik görseller ve tanıtım filmleri hazırlamak Belediyemiz etkinlik ve faaliyetlerinin vatandaşlara duyurulması amacıyla basın bülteni hazırlanarak görsel ve video olarak Mail ve Ftp ortamından paylaşımını yapıp yerel ve ulusal yayın yapmakta olan gazete, radyo ve TV'lerde yayınlanmak üzere ilgili basın kuruluşlarına dağıtmak

Belediyemiz faaliyetleri arasında yer alan dini ve milli bayramların yanı sıra gerçekleştirdiğimiz tüm sosyal ve kültürel etkinliklerde Belediye Kültür Müdürlüğü ile ortaklaşa hareket ederek etkinliklerin haber bültenini ve duyurusunu yerel basın, ulusal basın, sosyal medya, web aracılığıyla yapmak.

Yükleniyor...