Meclis Gündemi
2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi

06.01.2022 Perşembe günü saat 14.00'de toplanacak olan2022 yılı 1. Birleşimin 1. Oturumu Olağan Meclis Toplantısı Gündemidir.
 

GÜNDEM   MADDELERİ  :

1- Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

2- Belediye Müdürlüklerinden gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması.

3- Dilek ve Temenniler.

4- Kapanış.


                                                                               Haluk BOZDOĞAN

                                                                                               Belediye Başkanı 

 

 

06 OCAK 2022 PERŞEMBE  GÜNÜ TARSUS BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN TOPLANTISI

 1. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN

MECLİS GÜNDEMİ

1-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre 5 Üyenin (Gizli Oyla) Denetim Komisyonuna seçilmesi  ile ilgili teklifin görüşülmesi.

2- 2022  Mali yılı için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesinde belirtilen Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri miktarında huzur hakkı ödenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

3-  Vergi borcundan dolayı haczedilen gayrimenkullerin rayiç değer tespiti için oluşturulan satış komisyonuna, 1 asil ve 1 yedek Belediye Meclis üyesinin görevlendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

4- Belediyemizde 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi çerçevesinde 01/01/2022 – 31/12/2022 tarihleri arasında çalıştırılmaya devam olunacak 65 sözleşmeli personel için Maliye Bakanlığınca yayımlanacak Genelge eki (1) sayılı Sözleşmeli Ücret Tavanları Cetveli’ inde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla %0 ile %25 oranında net ücret tespiti yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi.

5- Mersin Barosu ve Tarsus Belediyesi Arasında Kadın ve Çocuklara Yönelik Ortak Çalışmaları İçeren İşbirliği Protokolünün imzalanması için Belediye Başkanı Haluk BOZDOĞAN'a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

6-  Mersin İli, Tarsus İlçesi Ballıca Mahallesi 59 nolu parselin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi uyarınca mezarlık olarak kullanılmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devrinin yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi.

7-  TARSUS STEM Derneği ile ilçemizde yaşayan çocuk ve gençlerin bilimsel, mesleki, sosyal ve kültürel yaşamlarına katkıda bulunmak, çocuk ve geçlerin erken yaşta bilim ile buluşmalarını sağlayacak çalışmalar yapmak vb. faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla, 5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (c) bendi  uyarınca, Ortak Hizmet Projesi yapılması, proje kapsamında hazırlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Haluk BOZDOĞAN’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. 

Yükleniyor...