Parliamentary Agenda
2022 Yılı Kasım Ayı Meclis Gündemi

07.11.2022 Pazartesi günü saat 14.00'de toplanacak olan2022 yılı 12. Birleşimin 1. Oturumu Olağan Meclis Toplantısı Gündemidir.

 

GÜNDEM   MADDELERİ  :

1-Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

2-Belediye Müdürlüklerinden gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması.

3-Komisyondan gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması.

4-Dilek ve öneriler.

5- Kapanış.


                                                                               Haluk BOZDOĞAN

                                                                                            Belediye Başkanı 

 07 KASIM 2022 PAZARTESİ GÜNÜ TARSUS BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN TOPLANTISI


12.  BİRLEŞİM 1. OTURUMUNDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN MECLİS GÜNDEMİ


  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, Yeniköy Mahallesi, 589 parsel nolu, arsa vasıflı ve 512,00 m² yüzölçümlü taşınmazın, Mersin Büyükşehir Belediyesine tahsisi için alınan 05.06.2018 tarih ve 2018/6-1(60) sayılı Meclis  Kararının, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinin (c) bendine istinaden iptal edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

  2. Tarsus Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarih ve 2022/10-1(104) sayılı Kararı ile Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonuna müştereken havale edilen ve 20.10.2022 Perşembe günü yapılan komisyon toplantısında: ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı Yüksek Öğretim Kurumları sınavına girip (Açıköğretim Programları hariç olmak üzere); Türkiye’de yerleşik Devlet Üniversitesi ve Yüksek Okullarını kazananlar ile Türkiye ve KKTC’de yerleşik Vakıf Üniversite ve Yüksek okullarını tam burslu olarak kazanan ve ailesi Mersin İli Tarsus İlçesinde ikamet eden öğrencilerden kayıt yaptıran öğrenim harcı, kitap, kalem, defter vb. gibi kırtasiye giderleri, beslenme, giyim, kuşam gibi kıyafet giderleri ve öğrencilerin ulaşım giderlerini karşılayacak şekilde, ilk yıl için karşılıksız olarak 4 yıl ve üstü bölümler için 3.200,00-TL (Üçbinikiyüz), 2 yıllık bölümler için 1.600,00-TL (Binaltıyüz) öğrenim yardımında bulunulması ve ödemelerin 2023 yılında Belediyemizin imkanları doğrultusunda bir veya birkaç defada yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilen komisyon kararının görüşülmesi.

  3. Tarsus Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarih ve 2022/10-1 (96) sayılı kararı ile Plan Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna ile Temizlik, Çevre ve sağlık komisyonuna müştereken havale edilen ve 20.10.2022 Perşembe günü saat 11.00’de, 28.10.2022 Cuma günü saat 10.00’da yapılan komisyon toplantısında: Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı tarafından yayımlanan Evsel Katı Atık Tarifelerinin belirlenmesine yönelik kılavuzda belirlenen yöntemlere göre hazırlanan tarifenin uygunluğuna toplantıya katılan komisyon üyelerinin oy birliği ile karar verilen komisyon kararının görüşülmesi.

  4. Tarsus Belediye Meclisi'nin 06.10.2022 tarih ve 2022/10-1 (91) sayılı Kararı ile Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonuna müştereken havale edilen ve 20.10.2022 Perşembe günü yapılan komisyon toplantısında; Kreş Müdürlüğü bünyesinde bulunan Nene Hatun ve Seher Togo Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin aylık ücretlerinin 500,00 TL olarak belirlenmesine toplantıya katılan komisyon üyelerinin oy birliği ile karar verilen, komisyon kararının görüşülmesi.

  5. Tarsus Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarih ve 2022/10-1 (86) sayılı Kararı ile Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu ile İnsan Hakları ve Hukuk Komisyonuna müştereken havale edilen evrakı görüşmek üzere komisyon üyeleri 21.10.2022 Cuma  günü yapılan komisyon toplantısında; Tarsus Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nün, Belediyemizden talep ettiği ortak hizmet projesi uyarınca ilçemiz sınırları içerisinde yer alan Tarsus Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan Hükümlüler ve T1, T2, T3, Çocuk, Kadın ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapmakta olan personellerin dini ibadetlerini gerçekleştirme imkanı sağlanacak olup, bu amaçla Ortak Hizmet Projesi yapılmasına, proje kapsamında hazırlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Haluk BOZDOĞAN’a yetki verilmesine toplantıya katılan komisyon üyelerinin oy birliği ile karar verilen komisyon kararının görüşülmesi.

  6. Tarsus Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarih ve 2022/10-1 (95) sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen ve  20.10.2022 Perşembe günü yapılan komisyon toplantısında: Mersin ili, Tarsus ilçesi Akşemsettin, Anıt, Bağlar, Öğretmenler, Fahrettinpaşa, Kaleburcu, Takbaş ve Gazipaşa mahallelerinde artan enerji ihtiyacını sağlıklı ve devamlı bir şekilde karşılamak amacıyla hazırlanan toplam 42 adet Trafo Alanına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanan paftalarda görüldüğü şekliyle uygunluğuna toplantıya katılan komisyon üyelerinin oy birliği ile karar verilen komisyon kararının görüşülmesi.

  7. Tarsus Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarih ve 2022/10-1 (106) sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen ve  20.10.2022 Perşembe günü yapılan komisyon toplantısında: Mersin İli, Tarsus İlçesi Şehit Mustafa Mahallesi 3551 Ada 7 parselde mevcutta yapı yaklaşma mesafeleri doğusundaki ve batısındaki araç yolundan 5 metre, kuzeyindeki servis yolundan 5 metre, doğusundaki ve güneyindeki araç yolundan ise mesafe belirtilmeden çizimle tanımlanmıştır. Öneri planda bütün ada kenarlarından 5 metre olacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hazırlanan paftalarda görüldüğü şekliyle uygunluğuna toplantıya katılan komisyon üyelerinin oy birliği ile karar verilen komisyon kararının görüşülmesi.

  8. Tarsus Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarih ve 2022/10-1 (94) sayılı Kararı ile İmar Komisyonu, İnsan Hakları ve Hukuk Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, Temizlik, Çevre ve Sağlık Komisyonuna müştereken havale edilen ve  21.10.2022 Cuma günü, 25.10.2022 Salı günü yapılan komisyon toplantısında: 6360 sayılı kanun kapsamında köy statüsünde olup mahalleye dönüşen alanlardan Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğine göre kırsal yerleşim özelliği taşıdığı kanaatine varılan ve “Kırsal Mahalle” olarak 124 adet  mahalle tespit edilen ve komisyona katılan komisyon üyelerinin oy birliği ile uygun görülen komisyon kararının görüşülmesi.

  9. Tarsus Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarih ve 2022/10-1(89) sayılı kararın kararı ile Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu, İnsan Hakları ve Hukuk Komisyonu ile İmar Komisyonuna müştereken havale edilen ve 21.10.2022 tarihinde yapılan komisyon toplantısında:  Emine Mihraç UZADALI’nın Tarsus Belediyesi Sosyal Tesislerinin yer aldığı arazi içerisinde bulunan ve Başkanlık Konutu olarak kullanılan binayı “Kreş ve Bebek Kütüphanesi” yapılarak Dursune-Mehmet UZADALI isminin verilmesi, müteveffa annesi ve babasının adlarının yapılacak olan kreş ve bebek kütüphanesinden silinmemesi/kaldırılmaması ve umuma/halka açık kullanım koşuluna bağlı olarak yapacağı 770.000,00 TL (Yediyüzyetmişbintürklirası) tutarındaki şartlı bağışın kabul edilmesi, yapılacak olan şartlı bağış için hesap numarası açılması, tüm harcamaların bu hesap numarasından takip edilmesi ve yapılacak olan protokoller için Belediye Başkanı Haluk BOZDOĞAN’a yetki verilmesine toplantıya katılan komisyon üyelerinin oy birliği ile karar verilen komisyon kararının görüşülmesi.              

 


Loading...