Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi

İskan Müracaatlarında istenen belgeler ;

İlk Müracaat ;
Makina-Elektrik Şefliğine tesisat formu ile müracaat edilerek iskan müracaat harcı yatırılacaktır. Tesisat muayene raporu alınacak.

Dosya İmar İşleri Müdürlüğü'ne geldikten sonra ;

 • Mimari müracaat formu,
 • Temel üstü ruhsatının aslı,
 • Ruhsat 5 yılı doldurmuş ise ruhsat temdidi yapılması,
 • Tesisat muayene raporu,
 • Fen İşleri Müdürlüğü'nden kanal bağlantı yazısı,
 • Yangın merdiveni olan binalarda projesi İtfaiye Müdürlüğü'nden tasdikli ise İtfaiye Müdürlüğü Uygunluk Yazısı,
 • Trafo belgesinde,trafo gerektirir şartı var ise Aktaş Elektrik yazısı,
 • Projesi sığınak yönetmeliğine göre tasdikli binalar için Sivil Savunma Müdürlüğü yazısı,
 • Konteyner (14 daire için 1 adet), Gerekli sayıda ağaç dikimini temini ve bahçe fotoğrafı,
 • SSK Bölge Müdürlüğü'nden prim borcu olmadığına dair yazı.
 • Binanın her cepheden çekilmiş 18x24 ebadında ikişer adet fotoğrafı,
 • Ruhsatı Yapı Denetim Kurumunca alınan binalarda; kurumca binanın bittiği ve iskan alınmasında sakınca olmadığına dair rapor İmar Müdürlüğü Statik Bürodan beton numune raporlarının uygunluk yazısı
 • Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden Tapu kadastro harcı tahakkuk evrakı,
 • Harç makbuzu.
 • Eski eser tescilli binalarda;Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Uygunluk Kararı,
 • Yasal süresi içinde iskan almayan binalarda;yetkili kurumlarca durum tespiti (taşıyıcı sisteminde) yapılması (İstanbul İmar Yönetmeliğinin 12.05/e maddesi).
 • Belgeleri gerekmektedir.


Yükleniyor...