İmar Planı Üretimi

Plan Tadili veya Mevzii Plan Tekliflerinde ;

  • Dilekçe (Örnek),
  • Tapu veya Tapu Yazısı,
  • 1/1000 ölçekli koordinatlı kadastral çap kadastral pafta örneği,
  • Parsel maliklerinin şehir plancısına vereceği vekaletname,
  • Şehir Plancısı karnesi,
  • Teklif plandan 11 adet kopya (Üzerinde Şehir Plancıları Odası vizesi olan),
  • Plan raporu,
  • Jeolojik etüd raporu,
  • Mevcut arazi kullanımı hakkında bilgi,
  • İlgili kurum ve kuruluş görüşleri belgeleri gerekmektedir.

Yükleniyor...